Polityka zarządzania ryzykiem

Operatorem platformy tokenizacji aktywów Crowdex.PRO  („Platforma”) jest Crowdex sp. z o.o. Platforma umożliwia inwestorom zakup tokenów a właścicielom aktywów emisje tokenów. Crowdex.PRO jako operator platformy zapewnia potencjalnym inwestorom i właścicielom aktywów dostęp do swoich usług.

Inwestowanie w tokeny zdigitalizowanych aktywów lub w projekty inwestycyjne, które
finansowane są poprzez emisję tokenów wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy środki, które podejmujemy, aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować to ryzyko.

Każdy projekt inwestycyjny jest oceniany przez zespół analityków zatrudnionych w Crowdex.PRO będzie działać wyłącznie jako pośrednik w imieniu emitentów tokenów w odniesieniu do odpowiedniego projektu inwestycyjnego.

Największym ryzykiem inwestycji w tokeny jest niewykonanie zobowiązania przez emitenta tokenów. Ma to miejsce wtedy, gdy emitent nie jest w stanie wykupić wyemitowanych tokenów ( i ich spalić) albo wykonac obietnic składanych w procesie sprzedaży np. dotyczących stopy zysku. Proces wyboru projektów Crowdex.PRO ma na celu redukcję ryzyka niewypłacalności emitenta tokenów.

Kiedy inwestujesz za pośrednictwem Platformy, inwestujesz w Emitentów poszukującym finansowania, którzy przeszli proces due diligence wdrożony przez Crowdex.PRO. W tym procesie stosujemy zaawansowany system scoringowy opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, a stosowany także w procesie analizy projektów pożyczkowych na platformie Crowdex.PRO (więcej o naszym
systemie scoringowym, który stosowany jest także przez naszą spółkę- matkę www.crowder.pro/bezpieczenstwo). Przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z Twoją inwestycją, wyszczególnione poniżej.

Twoje pieniądze są zagrożone. Twój kapitał jest zagrożony i możesz nie odzyskać całości (lub części) swojej inwestycji. Inwestycje w tokeny wiążą się z wieloma ryzykami związanym z emitentem tokenów ale i otoczeniem zewnętrznym. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że odzyskasz swój kapitał lub zrealizujesz stratę. Dlatego zawsze powinieneś wykonać swoją analizę projektu, ocenić ryzyko z nim związane a przede wszystkim nigdy nie powinieneś inwestować więcej, niż jesteś w stanie stracić.

Twoja inwestycja nie jest objęta gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ważne jest, aby wiedzieć, że Twoja inwestycja nie jest w żaden sposób porównywalna z depozytami bankowymi i a tym samym nie jest objęta żadnym instrumentem ubezpieczenia depozytów i inwestycji ani systemem odszkodowań jakie stosowane są w Polsce przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w odniesieniu do lokat bankowych.

Ryzyko Twojego portfela.
Wszelkie inwestycje w tokeny emitowane na Platformie powinny być podejmowane jako część zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, który powinien obejmować mieszankę aktywów niepłynnych i płynnych. Inwestowanie niewielkich kwot w wiele inwestycji pomoże Ci rozłożyć i zmniejszyć to ryzyko. Większość twoich inwestycji powinna składać się z klas aktywów płynnych, tak abyś miał łatwiejszy dostęp do swojego kapitału.

Wahania na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości ma charakter cykliczny, a wartości nieruchomości mogą rosnąć lub spadać w zależności od zdarzeń politycznych, gospodarczych lub społecznych. Historyczne wyniki rynku nieruchomości lub konkretnej nieruchomości nie stanowią wiarygodnego przewodnika po przyszłych wynikach. Przyszłe pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości może poważnie negatywnie wpłynąć na zdolność pożyczkodawcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Brak płynności.

Inwestycja w tokeny emitowany za pośrednictwem Platformy są inwestycją na różne okresy. Twoja inwestycja może być w tym okresie mało płynna, co oznacza, że gdy zainwestowane środki zostaną wykorzystane do zaciągnięcia pożyczki, możesz nie odzyskać pieniędzy zainwestowanych w tokeny. Nie ma również gwarancji, że zarobisz na tokenach czy otrzymasz pełny zwrot pieniędzy pod koniec okresu ważności tokenu np. w przypadku, gdy emitent (pożyczkobiorca) nie wywiąże się ze zobowiązań i nie będzie w stanie ich wykupić (spłacić). Tokeny będziesz mógł jednak sprzedać na rynku wtórnym (tabela oferta prowadzona przez Crowdex.PRO) lub na giełdach na których będą notowane emitowane tokeny.

Brak doradztwa inwestycyjnego.

Crowdex.PRO i jego podmioty stowarzyszone nie udzielają żadnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji inwestycyjnych.

Podatek od zysku to Twoja odpowiedzialność.


Należy uważać na wszelkie zobowiązania podatkowe, które mogą mieć zastosowanie w związku z zyskami otrzymanymi od inwestycji w tokeny. To, czy w jaki sposób ma zastosowanie odpowiednie zobowiązanie podatkowe, zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z odpowiednio wykwalifikowanymi specjalistami podatkowymi w sprawie indywidualnej sytuacji podatkowej, która zależy od Twojej sytuacji osobistej i może ulec zmianie w przyszłości.

Przeprowadzamy gruntowny due diligence każdego projektu. Dokładnie badamy trzy kluczowe kryteria:
jakość aktywa: przeprowadzamy due diligence aktywów bazowych – w tym jeśli projekt dotyczy nieruchomości analizujemy niezależną profesjonalną wycenę (operat szacunkowy) każdego aktywa (nieruchomości)

emitenta: przeprowadzamy analizę sytuacji finansowej każdego kredytobiorcy, oceniając jego historię kredytową i sprawdzając tożsamość pożyczkodawcy w ramach polityki prania brudnych pieniędzy (tzw. Anty Money Laundering, AML) ; oraz
wyjście z inwestycji: oceniamy zdolność każdego emitenta do wykupienia tokenów

Twoje pieniądze nigdy nie trafiają na nasze rachunki bankowe.

Wszystkie pieniądze, z emisji tokenów zawsze trafiają bezpośrednio do Emitenta tokenów. W przypadku niewypłacalności Operatora Crowdex.PRO nie istnieje ryzyko dla inwestorów utraty swoich tokenów.