FAQ

1. Co to jest tokenizacja aktywów?

Tokenizację można też opisać jako innowacyjną formę sekurytyzacji aktywów czyli technikę refinansowania, w ramach której, pula aktywów wraz z generowanymi przez nie strumieniami gotówkowymi „opakowana” jest w oddzielny podmiot prawny (w tzw. spółkę specjalnego przeznaczenia, SPV) a następnie dokonywane jest refinansowanie tak opakowanych aktywów poprzez emisję papierów wartościowych za pomocą emisji akcji czy obligacji. W przypadku tokenizacji zamiast papierów wartościowych stosuje się właśnie tokeny.

Tokenizacja opisuje proces przekształcania tradycyjnych udziałów kapitałowych w akcje cyfrowe. Te cyfrowe „tokeny” oparte na technologii blockchain oraz umożliwiają kupowanie, sprzedawanie i przesyłanie prywatnych aktywów online. Powszechnie określane jako „aktywa cyfrowe” lub „security tokens”. Tokenizacja, to nowe, szybkie i tańsze źródło finansowania projektów inwestycyjnych. Jest to przeniesienie księgowości i zarządzania aktywami (np. budynkami, lokalami i bezpośrednio związanymi z nimi przepływami pieniężnymi) do formatu cyfrowego, gdzie tokeny symbolizują cyfrowe certyfikaty własności tych aktywów lub prawa do przychodów jakie generują.

2. Co możemy tokenizować?

Tokenizacji można poddać każde aktywo, które postrzegane jest jako wartość, które może być przedmiotem obrotu rynkowego, które generuje przychody i zyski.

3. Co to jest token?

Te wirtualne instrumenty inwestycyjne mogą być również określane jako inteligentne kontrakty (tzw. ang. smart contracts), cyfrowe papiery wartościowe lub jako akcje cyfrowe lub prawa do zysków generowanych przez tokenizowane aktywo.

4. Jaka technologia umożliwia tokenizację?

Do tokenizacji wykorzystywana jest technologia łańcucha bloków (block-chain), ponieważ zwiększa ona niezawodność i bezpieczeństwo danych, obniża koszty transakcyjne, a także umożliwia automatyzację niektórych procesów. Technologia block-chain oznacza niższe koszty transakcyjne, wysokie bezpieczeństwo procesów oraz najwyższą płynność. Wysoka płynność oznacza, że nabywcami tokenów mogą być dowolni inwestorzy z każdego zakątka świata, którzy korzystają z internetu. Ten ostatni parametr w największym stopniu decyduje o wysokiej atrakcyjności inwestycji.

5. Jakie tokeny istnieją na rynku?

Do tokenizacji wykorzystywana jest technologia łańcucha bloków (block-chain), ponieważ zwiększa ona niezawodność i bezpieczeństwo danych, obniża koszty transakcyjne, a także umożliwia automatyzację niektórych procesów. Technologia block-chain oznacza niższe koszty transakcyjne, wysokie bezpieczeństwo procesów oraz najwyższą płynność. Wysoka płynność oznacza, że nabywcami tokenów mogą być dowolni inwestorzy z każdego zakątka świata, którzy korzystają z internetu. Ten ostatni parametr w największym stopniu decyduje o wysokiej atrakcyjności inwestycji.

Istnieje kilka rodzajów tokenów: tokeny użytkowe (tzw. utility tokens) oparte na kosrzyściach

 • Tokeny typu security – to tokeny gwarantujące udział we własności (tak jak udziały lub akcje)
 • Tokeny typu utility – to tokeny, które mogą być powiązane z przychodami zyskiem, nagrodami, programami lojalnościowymi
 • Tokeny dłużne – tokeny powiązane z emisją długu i przynoszące przychody z oprocentowania
 • Tokeny NTF – tokeny odzwierciedlające własność unikalnych lub kolekcjonerskich przedmiotów.
6. Czy warto inwestować w tokeny?

Inwestowanie w tokeny zdigitalizowanych aktywów trzeba traktować jak każdą inną inwestycję. Oznacza to, że decyzja o ewentualnej inwestycji powinna być uzależniona od własnych kryteriów inwestycyjnych, od horyzontu inwestycyjnego, od znajomości branży, w którą chce się inwestować, od własnego profilu ryzyka. Zawsze powinna być poprzedzona analizą materiałów oraz własnym procesem pozyskiwania informacji z ogólnodostępnych źródeł.

Technologia block-chain oznacza niższe koszty transakcyjne, wysokie bezpieczeństwo procesów oraz najwyższą płynność. Wysoka płynność oznacza, że nabywcami tokenów mogą być dowolni inwestorzy z każdego zakątka świata, którzy korzystają z internetu. Ten ostatni parametr w największym stopniu decyduje o wysokiej atrakcyjności inwestycji.

Zawsze warto inwestować w takie tokeny, które są powiązane z wysokiej jakości aktywami, które dają potencjał na wzrost, a których tzw. wewnętrzna wartość jest niższa od oferowanej ceny. Wysokiej jakości aktywa to np. aktywa generujące stabilne i przewidywalne cash-flow. np. z dobrze zlokalizowane nieruchomości komercyjne, które mają dobrych, sieciowych najemców z długimi terminami najmów, które działają w atrakcyjnych sektorach gospodarki (np. logistyka dla e- commerce).

7. Dlaczego warto inwestować w tokeny?

Zawsze warto inwestować w takie tokeny, które są powiązane z wysokiej jakości aktywami, które dają potencjał na wzrost, a których tzw. wewnętrzna wartość jest niższa od oferowanej ceny. Wysokiej jakości aktywa to np. aktywa generujące stabilne i przewidywalne cash-flow. np. z dobrze zlokalizowane nieruchomości komercyjne, które mają dobrych, sieciowych najemców z długimi terminami najmów, które działają w atrakcyjnych sektorach gospodarki (np. logistyka dla e- commerce).

8. Jakie kwoty mogę inwestować w tokeny?

Zachęcamy inwestorów do inwestowanie małych, minimalnych kwot. Warto też dywersyfikować swój portfel inwestycyjny czyli dzielić przeznaczoną kwotę na kilka różnych inwestycji.

9. Gdzie można przechowywać tokeny?

Tokeny można przechowywać u siebie na twardym dysku swojego komputera, w wirtualnych sejfach cyfrowych albo zewnętrznie u dostawcy usług powierniczych (np. CoinBase lub Tokeny).

10. Czy inwestowanie jest bezpieczne?

Inwestowanie w tokeny – tak, jak każde inwestowanie - zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego apelujemy o rozwagę i dogłębną analizę projektów.

11. Jak mogę płacić za tokeny?

Za tokeny można płacić zwykła walutą, albo kryptowalutą. Crowdex.PRO umożliwia płatności obiema formami.

12. Czy można tokenizować nieruchomości?

Tak, nieruchomości – szczególnie komercyjne czyli generujące stałe przychody z wynjamu – to atrakcyjna klasa aktywów do tokenizacji.

13. Jakie nieruchomości można tokenizować?

Technicznie możliwa jest tokenizacja każdego typu nieruchomości. Najbardziej atrakcyjne to te, które generują stabilne i przewidywalne przychody z wynajmu.

14. Dlaczego ktoś miałby tokenizować nieruchomości?

Tokenizacja rewolucjonizuje proces inwestowania w nieruchomości. Crowdex zapewnia cyfrową platformę dla Emitentów, Inwestorów i Dostawców Usług w celu integracji i optymalizacji transakcji tokenizacji różnych aktywów, w tym na rynku nieruchomości. Crowdex tworzy cyfrowy marketplace dla inwestorów i udostępnia nową technologię do zarządzania danymi i płynnością.

15. W jaki sposób właściciele nieruchomości mogą skorzystać na tokenizacji?

Podstawowe korzyści dla emitentów cyfrowych tokenów to:

 • Pozyskanie nowych inwestorów z Polski i inwestorów zagranicznych
 • Fragmentacja aktywów – pozyskanie finansowania bez konieczności sprzedawania 100% aktywa bazowego
 • Zwiększenie płynności
 • Optymalizacja wyceny
16. W jaki sposób inwestorzy mogą skorzystać na tokenizacji nieruchomości?

Główne korzyści inwestorów są następujące:

 • Łatwy dostęp do atrakcyjnych aktywów
 • Niska bariera wejścia do inwestycji
 • Możliwość efektywnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • Łatwość obrotu tokenami
 • Zwiększone możliwości inwestycyjne dzięki inwestowaniu w stokenizowane nieruchomości online
17. W jaki sposób tokenizacja zapewnia płynność aktywom nieruchomościowym?

Tworzenie płynności na prywatnych aktywach nieruchomości jest ostatecznym celem i najbardziej ekscytującą wartością dodaną cyfrowych papierów wartościowych i ekosystemu blockchain. Przekształcenie tradycyjnych aktywów nieruchomościowych w aktywa cyfrowe (tokeny typu utility lub security) tworzy zbywalny i wysoce płynny zasób cyfrowy. Pozwala to inwestorom kupować i sprzedawać nieruchomości na rynku wtórnym szerokiej puli potencjalnych inwestorów. Płynność można również osiągnąć dzięki zabezpieczonym pożyczkom w zamian za tokenizowane aktywa. Tokenizacja jest procesem dodającym wartość w obrocie, tworzy bowiem nowe kanały płynności tradycyjnych metod przepływu kapitału.

18. Jak ten proces jest zgodny z prawem?

Tak, platforma Crowdex działa zgodnie z polskim prawem. Crowdex jest konfigurowalny i może obsługiwać dowolną strukturę oferty w ramach oferty bez-prospektowej, która pozwala emitować papiery wartościowe jednego emitenta do kwoty 5 mln EUR rocznie. Dodatkowo, każdy oferowany projekt tokenizacji jest konsultowany z KNF.

19. Czy Crowdex pomaga mi zbierać środki finansowe na moje projekty?

Crowdex jest dostawcą usług technologicznych. Nie jesteśmy brokerem-dealerem, domem maklerkim i nie ułatwiamy ani nie oferujemy usług pozyskiwania funduszy. Dzięki stosownej technologii Crowdex łączy Twoją ofertę z inwestorami posiadającymi kapitał z rynku pierwotnego i wtórnego.

20. Czy potrzebuję zgody organów spółki na tokenizację?

Tak, ważne jest, aby zrozumieć, że Emitent ma pełną kontrolę nad sposobem zarządzania tokenizowanym kapitałem. Tokenizacja wprowadza nowe możliwości, ale wszystkie działania muszą być zgodne z zasadami działania określonymi przez Emitenta zgodnie z jego wymaganiami korporacyjnym.

21. Czy możesz refinansować aktywa poprzez tokenizację?

Tokenizacja to nie to samo co refinansowanie sensu stricte, ale tokenizację można wykorzystać jako skuteczną alternatywę dla refinansowania. W przypadku konieczności refinansowania można zorganizować ofertę tokenizacji w celu wyeliminowania istniejącego zobowiązania dłużnego za pomocą kapitału dostarczonego przez nowych inwestorów.

22. Kto będzie mógł kupić moją stokenizowaną nieruchomość?

Nasza oferta dostępna jest dla wszystkich inwestorów w Polsce i zagranicą. Crowdex integruje procedury identyfikacji inwestorów (tzw. KYC czyli poznaj swojego klienta), AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) dzięki czemu wszyscy potencjalni inwestorzy są odpowiednio weryfikowani. Dzięki temu praktyka inwestycyjna online jest w pełni zgodna z wymaganiami stawianym przez KNF.

23. Jak długo trwa proces tokenizacji?

Technicznie, proces przekształcenia własności w akcje cyfrowe zajmuje tylko kilka minut. Edukacja i planowanie procesów, w tym marketing zajmie 2-8 tygodni. Proces tokenizacji zwykle trwa od 1 do 3 miesięcy, a wymagania dotyczące oferty różnią się w czasie.

24. Jakie są koszty związane z tokenizacją?

Koszt tokenizacji różni się w zależności od wielkości aktywów i wymagań Emitenta. Tokenizacja to generalnie koszt niższy niż w przypadku opłat związanych z typowym pozyskaniem kapitału czy kosztami związanymi z transakcjami kupna-sprzedaży nieruchomości.

25. Czym zagraniczne REIT-y notowane na giełdzie różnią się od aktywów tokenizowanych?

Model digitalizacji nieruchomości oferuje wiele korzyści w porównaniu z REIT-ami Podstawowe korzyści są następujące:

 • Wycena: bezpośrednia własność tokenów jest bliższa wartości aktywów NAV niż akcje REIT-ów; akcje te podlegają wysokiej zmienności – często nie oddającej wartości NAV
 • Zakres: tokenizacja umożliwia handel pojedynczymi nieruchomościami i prywatnymi emisjami związanymi z tymi nieruchomościami
 • Demokratyzacja obrotu: możliwe jest tokenizacja tylko ułamkowej „części” nieruchomości i emisja tokenów o niskiej wartości, niższej niż wartość akcji REITa
 • Optymalizacja: procesy cyfrowe poprawiają efektywność kosztową i dostępność dla inwestorów niższe niż w przypadku kosztów jakie ponoszą REIT-y szczególnie te publiczne (notowane na giełdach papierów wartościowych)
26. Czy potrzebuję wcześniejszej wiedzy na temat „blockchaina”, aby móc wchodzić w interakcje z aktywami tokenizowanymi?

Nie. Platforma Crowdex została zbudowana z przyjaznym dla użytkownikainterfejsem podobnym do internetowego konta bankowego, z myślą o łatwości iprostocie dla użytkownika. Dzięki Crowdex nie jest wymagana konserwacja portfeli,kluczy prywatnych ani niczego związanego z blockchainem do wydawania lubinwestowania.‍

27. Co to jest blockchain

Kryptowaluty, takie jak bitcoin i ethereum, oparte są na technologii zwanej łańcuchem bloków. W najprostszym ujęciu łańcuch bloków to lista transakcji, którą każdy może przeglądać i weryfikować. Na przykład łańcuch bloków bitcoina zawiera zapis każdej sytuacji, w której ktoś wysłał lub otrzymał bitcoiny. Kryptowaluty i technologia łańcucha bloków, dzięki której istnieją, umożliwiają przesyłanie wartości przez Internet bez pośrednika, takiego jak bank lub firma obsługująca karty kredytowe.

28. Jaka jest główna przewaga łańcucha bloków nad tradycyjnym systememfinansowym?

Duża część naszego życia finansowego odbywa się obecnie online, od zakupów w Allegro czy Amazon, po inwestowanie np. w Walutomacie – i jak każda z tych transakcji wymaga banku, wystawcy karty kredytowej lub podmiotu przetwarzającego płatności takiego jak Paypal. Łańcuchy bloków pozwalają na dokonywanie tych transakcji bez pośrednika oraz bez dodatkowych kosztów i złożoności, które się z nimi wiążą.

29. Czy bitcoin to łańcuch bloków?

Bitcoin to forma cyfrowych pieniędzy. Podstawową technologią, która to umożliwia, jest łańcuch bloków.

30. Ile jest rodzajów łańcuchów bloków?

Tysiące, od tych, które obsługują bitcoiny, ethery, litecoiny, tezos i niezliczone inne cyfrowe waluty, po coraz większą liczbę, która nie ma nic wspólnego z cyfrowymi pieniędzmi.

31. Gdzie przechowywane są tokeny?

Wszystkie wyemitowane tokeny znajdują się w bezpiecznym skarbcu w Coinbase, jednej z największych giełd walut cyfrowych na świecie z ponad 43 milionami użytkowników, 90 miliardów dolarów w kryptowalutach w ponad 100 krajach. Działalność powiernicza Coinbase jest powiernikiem zgodnie z prawem bankowym stanu Nowy Jork i regularnie przechodzi audyty finansowe i bezpieczeństwa przeprowadzane przez firmy zewnętrzne. Działalność powiernicza kryptowalut Coinbase podlega tym samym wymogom kapitałowym, co tradycyjne firmy powiernicze finansowe.

32. Jakie są zalety tokenizacji dla posiadaczyt aktywów?

Dzięki zastosowaniu tokenizacji możemy usprawnić i skrócić czas potrzebny sponsorom nieruchomości na pozyskanie kapitału własnego dla swoich projektów. Proces zbierania funduszy, który zwykle trwa wiele miesięcy i wymaga wielu pośredników oraz żmudnej pracy papierkowej, może zostać skrócony do tygodni przy niższych kosztach.

33. Jakie są zalety tokenizacji nieruchomości

Crowdex sprzedaje nieruchomości przez Internet, co pozwala na zakup nieruchomości z niemal każdego miejsca na świecie. Nieruchomości można podzielić na części, więc odpowiedni inwestorzy mogą zainwestować dowolną kwotę, która odpowiada ich potrzebom. Dzięki tokenizacji inwestycje w nieruchomości mogą stać się przystępne dla prawie każdego. Nieruchomości to również branża mało niepłynna. Przekształcając nieruchomości w tokeny cyfrowe, dostęp do nieruchomości może uzyskać znacznie większa liczba potencjalnych nabywców, zarówno ze względu na frakcjonowanie tokenów, jak i potencjalny zasięg rynków internetowych. Więksi 7 uczestnicy rynku, do których mogą dotrzeć tokeny cyfrowe zwiększają płynność nieruchomości.

34. Kto zarządza stokenizowanymi nieruchomościami?

Stokenizowaną nieruchomością zarządza sponsor projektu

35. Co to jest portfel cyfrowy i dlaczego warto posiadać swój portfel cyfrowy?

„Portfel” to podstawowy element systemu blockchain/kryptowaluty. Crowdex wykorzystuje blockchain Ethereum i sieć xDai (docelowo) do zarządzania rozliczaniem częściowej własności nieruchomości na swojej platformie. Ponieważ działamy na Ethereum, nasze aktywa są przechowywane w „portfelach Ethereum” kompatybilnych z siecią xDai. „Klucz publiczny” lub „Adres publiczny” to również terminy używane do opisania „portfela”. Portfel składa się z dwóch części: „adresu publicznego” i „klucza prywatnego”. Dobra metafora to „skrzynka pocztowa” i „klucz do skrzynki pocztowej”. Każdy może wrzucić cokolwiek do skrzynki pocztowej, ale tylko właściciel klucza prywatnego może go otworzyć i uzyskać do niego dostęp. Aby otrzymać zakupione ułamkowe udziały w nieruchomości, będziesz potrzebować portfela Ethereum.

Dostępnych jest wiele różnych portfeli, a każdy z nich zarządza Twoim kluczem prywatnym na różne sposoby. Upewnij się, że rozumiesz, w jaki sposób poszczególne rozwiązania zarządzają kluczami prywatnymi za Ciebie. Polecamy te portfele: AlphaWallet (mobilny) lub MetaMask (mobilny i przeglądarka).

36. Jak tworzy się taki e-wallet?

Tworzenie portfela jest bardzo proste. Wystarczy zainstalować wybraną aplikację, a następnie utworzyć konto. Podczas tworzenia konta aplikacja poda „frazę odzyskiwania”, którą należy dokładnie zanotować, aby zachować dostęp do portfela. Nie musisz podawać żadnych danych osobowych, takich jak adres e-mail lub imię i nazwisko. Po utworzeniu konta będziesz mógł znaleźć swój publiczny adres Ethereum. Jest to adres, którego użyjemy do wysłania Ci Twoich tokenów i należnych zysków z posiadania tokenów (np. czynsze ze stokenizowanych nieruchomości).

37. Jak przeprowadzić analizę due diligence projektu nieruchomościowego, który jest przedmiotem oferty tokenizacji?

Każda projekt inwestycyjny na Crowdex.PRO zawiera wszystkie dokumenty ofertowe, takie jak stan nieruchomości, opis lokalizacji, dane sąsiedztwa, konkurencja, dane demograficzne dotyczące lokalnego obszaru geograficznego, informacje finansowe, biografie sponsorów i wszelkie inne dokumenty, które sponsor uzna za pomocne przy podejmowaniu decyzji.Ponadto każda oferta posiada memorandum dotyczące oferty prywatnej. Zachęcamy potencjalnych inwestorów do zapoznania się i przeanalizowania wszystkich dostępnych materiałów. Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz wysłać e-mail na adres: hello@crowdex.pro o w celu uzyskania odpowiedzi. Niektóre projekty inwestycyjne mogą również zawierać nagraną prezentację wideo, która daje szansę „spotkania się” ze sponsorami i Wierzymy, że jest to wyjątkowa i zróżnicowana perspektywa i zalecamy, aby oprócz materiałów pisemnych obejrzeć prezentację wideo.

38. Jak uzyskać dochód związany z zakupionymi tokenami?

Tokenizowana nieruchomość jest zarządzana przez sponsora projektu (właściciela nieruchomości). Czynsz pobierany jest od najemców, od którego odliczane są różne wydatki, koszty remontu nieruchomości oraz opłaty za obsługę zadłużenia. Pozostałe przepływy pieniężne są przydzielane akcjonariuszom, takim jak Ty. Część przypisana posiadaczom tokenów jest przekazywana do Crowdex.PRO w celu terminowego przypisania do portfela/konta bankowego każdego inwestora. W zależności od warunków projektu, dochód jest zazwyczaj wypłacany kwartalnie lub corocznie.

39. Czy stopa zwrotu z zakupionych tokenów jest gwarantowana?

Wyświetlane wskaźniki stopy zwrotu ( np. IRR) są wartościami docelowymi opartymi na przewidywanych wynikach dotyczący danej nieruchomości. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od prognoz i istnieje możliwość nieuzyskania oczekiwanego zysku.

40. Co to jest wskaźnik wyjścia (exit cap rate) ?

W większości projektów inwestycyjnych nieruchomościowych koniec docelowego okresu inwestycyjnego zakłada sprzedaż obiektu. Aby prognozować wartość sprzedaży nieruchomości na koniec okresu inwestycyjnego, sponsor zakłada, że do tego czasu nieruchomość ustabilizuje się, tzn. nieruchomość osiągnie stabilny poziom dochodu operacyjnego netto (Net Operation Income, NOI) we wszystkich przyszłych latach po jej zbyciu. W tym przypadku przewidywana wartość nieruchomości liczona jest jako iloraz oczekiwanej stabilnego rocznego NOI i przyjętej stopy dyskontowej (stopa kapitalizacji), która jest określana jako „stopa wyjścia”. Na przykład, jeśli przewidywany ustabilizowany NOI z nieruchomości wynosi 1 mln zł, a właściciel uważa, że może sprzedać tę nieruchomość ze stopą kapitalizacji na poziomie 5%, to oznacza, że budynek zostanie sprzedany za co najmniej 20 mln zł (1 000 000 zł /0,5%).

41. Co to jest inteligentny kontrakt (smart contract)?

To umowa inwestycyjna między stronami transakcji, przechowywana w technologii blockchain z określonymi warunkami transakcji i kontrolujące tę transakcję między stronami. Inteligentne kontrakty tworzą dodatkową warstwę przejrzystości w celu automatyzacji transakcji kupna-sprzedaży tokenów.

42. Co to jest token typu security?

Token typu security to aktywo będące wirtualnym odpowiednikiem papieru wartościowego przekonwertowanego cyfrowo przy użyciu technologii blockchain. Przykładami papierów wartościowych są akcje, obligacje czy udziały w spółkach z o.o.

43. Kim jest powiernik (custody) i jakie usługi świadczy?

Powiernik to zewnętrzny dostawca usług przechowywania i nadzoru nad tokenami reprezentującymi prawnych właścicieli zasobów cyfrowych. Powiernicy minimalizują w ten sposób ryzyko kradzieży lub innych strat.

44. Jaka jest różnica między posiadaniem nieruchomości a posiadaniem tokena zabezpieczonego taką nieruchomością?

Różnica polega na fizycznej lokalizacji aktywów. Token nieruchomościowy realnego aktywa (np. nieruchomości) jest wirtualny - odmiejscowiony od nieruchomości jaką reprezentuje, a sama nieruchomość istnieje mimo, że jest zdigitalizowana a inwestor może posiadać akt własności lub udziały w spółce, która jest właścicielem tej nieruchomości.

45. ​​Co to jest Soft i Hard Cap ?

Soft Cap i Hard Cap to cele, które są stawiane podczas procesu pozyskiwania funduszy w projektach STO lub ICO. Soft CAP to minimalna kwota lub dolny limit kwoty do zebrania, a Hard Cap to maksymalna lub bezwzględna górna granica kwoty, która ma zostać zebrana podczas zbierania funduszy z emisji tokenów. Jeśli projekt ICO lub STO otrzyma kwotę większą niż hard cap, nadwyżka środków zostanie zwrócona inwestorom. Jeśli projekt nie osiągnie miękkiego limitu, projekt może zostać uznany za porażkę, ale mimo to fundusze są czasami zwracane.

46. Czym są tokeny zabezpieczone aktywami?

Token zabezpieczony aktywami może być instrumentem finansowym, usługą lub produktem finansowym, którego wartość oddaje ułamkową wartość aktywa, którą urzeczywistnia. Każdy token reprezentuje ustaloną ilość towarów lub usług w stosunku 1:1 gwarantowaną przez Emitenta i nadzorowany przez powiernika. Na przykład, jeden token może reprezentować 1 gram złota, jeden metr kwadratowy nieruchomości, upoważniać do określonego ułamkowego udziału w czynszu z jej wynajmu, a nawet reprezentować 1/1000 część cennego dzieła sztuki. Tokeny zabezpieczone aktywami są kontrolowane w systemie księgowym emitenta oraz u powiernika, u którego są przechowywane.

47. Co to jest blockchain?

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, są oparte na technologii zwanej blockchain. Najprościej mówiąc, blockchain to zaszyfrowana lista transakcji w internecie, które każdy może przeglądać i weryfikować. Na przykład łańcuch bloków. Bitcoin zawiera zapis każdej transakcji i operacji związanej z transferem i z transakcjami na tym bitcoin. Kryptowaluty i technologia blockchain, która je obsługuje, umożliwiają przesyłanie wartości online bez potrzeby pośrednika, takiego jak bank lub firma obsługująca karty kredytowe. Prawie wszystkie kryptowaluty, w tym Bitcoin, są zabezpieczone za pośrednictwem sieci blockchain. Oznacza to, że ich dokładność jest stale weryfikowana przez ogromną moc obliczeniową. Lista transakcji zawarta w blockchain ma fundamentalne znaczenie dla większości kryptowalut, ponieważ umożliwia bezpieczne dokonywanie płatności między osobami, które się nie znają, bez konieczności przechodzenia przez zewnętrznego weryfikatora, takiego jak bank. Ze względu na kryptograficzny charakter tych sieci, płatności za pośrednictwem łańcucha bloków mogą być bezpieczniejsze niż standardowe transakcje kartą debetową/kredytową. Na przykład podczas dokonywania płatności bitcoinem nie musisz podawać żadnych poufnych informacji. Oznacza to, że ryzyko ujawnienia Twoich informacji finansowych lub kradzieży tożsamości jest prawie zerowe. Technologia blockchain jest również ekscytująca, ponieważ ma wiele zastosowań poza kryptowalutą. Łańcuchy bloków są wykorzystywane do eksploracji badań medycznych, poprawy dokładności dokumentacji medycznej, usprawnienia łańcuchów dostaw i wielu innych procesów biznesowych.

48. Jakie są najważniejsze zalety blockchaina?

Do największych zalet blockchain należy zaliczy jej globalny charakter, co oznacza, że kryptowaluty można szybko i tanio przesyłać po całej planecie. Zwiększają prywatność: płatności kryptowalutowe nie wymagają podawania danych osobowych, co chroni przed włamaniem lub kradzieżą tożsamości. Są otwarte ponieważ każda transakcja w sieci blokchainowej jest publiczna i publikowana w formie łańcucha bloków, każdy może je przeanalizować. To nie pozostawia miejsca na manipulację transakcjami, zmianę podaży pieniądza lub dostosowanie zasad w trakcie gry. Oprogramowanie, które stanowi rdzeń tych walut, jest bezpłatne i typu open source, więc każdy może przejrzeć kod.

49. Jak działa sieć blockchain?

Wyobraź sobie łańcuch, którego możesz użyć jako kotwicy statku. Ale w tym przypadku każde łącze w łańcuchu to porcja informacji zawierająca dane transakcji. Na szczycie łańcucha widzisz, co wydarzyło się dzisiaj, a gdy przesuwasz się w dół łańcucha, widzisz coraz starsze transakcje. A jeśli podążysz nim aż do kotwicy na dnie portu? Zobaczysz każdą transakcję w historii tej kryptowaluty. Daje to blockchainowi potężne korzyści w zakresie bezpieczeństwa: jest to otwarty, przejrzysty zapis całej historii kryptowaluty. Jeśli ktokolwiek spróbuje manipulować transakcją, spowoduje to zerwanie łącza, a cała sieć zobaczy, co się stanie. To, w skrócie, wyjaśniono blockchain. Innym sposobem, w jaki ludzie często opisują blockchain, jest to, że jest to księga (czasami używa się terminu „rozproszona księga” lub „niezmienna księga”), która jest podobna do bilansu banku. Podobnie jak księga bankowa, blockchain śledzi 11 wszystkie pieniądze wpływające do, wychodzące i przez sieć. Ale w przeciwieństwie do ksiąg bankowych, krypto blockchain nie jest utrzymywany przez żadną osobę ani organizację, w tym banki i rządy. W rzeczywistości nie jest w ogóle scentralizowany. Zamiast tego jest zabezpieczony dużą siecią komputerów typu peer-to-peer z oprogramowaniem open source. Sieć stale sprawdza i zabezpiecza dokładność łańcucha bloków.

50. Jak mogę otrzymać pomoc od Crowdex.PRO?

Wszelkie pytania można kierować na adres naszego helpdesku hello@crowdex.pro